Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Román Kisebbségi Önkormányzat

Intézmények

Hasznos információk

Hírek

    Medgyesbodzás Község Helyi Választási Bizottságának 46/2010.(X.3) HVB határozata.     Medgyesbodzás Község Helyi Választási Bizottságának 46/2010.(X.3) HVB határozata.

    Medgyesbodzás Község Helyi Választási Bizottságának 47/2010.(X.4) HVB határozata.     Medgyesbodzás Község Helyi Választási Bizottságának 47/2010.(X.4) HVB határozata.

    Medgyesbodzás Község Helyi Választási Bizottságának 48/2010.(X.4) HVB határozata.     Medgyesbodzás Község Helyi Választási Bizottságának 48/2010.(X.4) HVB határozata.

Medgyesbodzás Község Jegyzőjének közleménye az 1992.évi XXXVIII.tv. 50/A.§.4 bek.értelmében Medgyesbodzás Község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről

 

Egyszerűsített mérleg 2010. június 30.

 

ESZKÖZÖK

Összeg (eFt)

1.

I. Immateriális javak

5947

2.

II. Tárgyi eszközök

332890

3.

III./1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések

6248

4.

III/2. Hitelviszonyt megtestesíto értékpapír

1520

5.

IV. Üzemelt., kezelésre átadott eszközök

7796

6.

A) Befektetett eszközök összesen:

354401

 
7.

I. Készletek

0

8.

II. Követelések összesen

1198

9.

III. Értékpapírok

0

10.

IV. Pénzeszközök összesen

4323

11.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

1873

12.

B) Forgóeszközök összesen:

7394

13.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

361795

 

FORRÁSOK

 

14.

D) Saját tőke

333759

15.

E) Tartalékok

12047

16.

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek

0

17.

II.Rövidlejáratú kötelezettségek összesen

12605

18.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

3384

19.

F) Kötelezettségek összesen:

15989

20.

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

361795

Hosszú lejáratú hitelállomány 2010.06-30-án

Megnevezés

Felvétel ideje

Felvett összeg (adatok forintban)

Futamidő vége

2010 év 06.30-ig visszafizetett összeg

2010. évben első félévet követően

2010. évet követően esedékes törlesztés (adatok forintban)

Tanyagondnoki és házi gondozó iroda kialakításához saját forrás biztosítása

2006.11.15

797 912

2010.06.05

616.000

88 000

93 912

Közösségi (internet hozzáférést biztosító) helyiség kialakításához saját forrás biztosítása

2006.11.16

1.072 554

2010.06.05

840 000

120 000

112 554

Államkincstár részére - 2004/2005. évi beszámoló felülvizsgálata kapcsán - megállapított visszafizetési kötelezettség finanszírozása

2007.02.01

6.000 000

2012.01.28

4.060 000

609 000

1.331 000

Szélessávú informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges saját erő finanszírozása

2008.02.13

16.181 900

2018.03.28

3.428 750

822 900

11.930 250

Medgyesbodzás, 2010.08.31

Dr. Sódar Mária

Jegyző

Vissza


 

MedgyesbodzásKözség Helyi Választási Bizottsága

5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38

Tel: 68/425-000 Fax: 68/526-331 

 

 

Ikt.sz:.40-44/2010.                               Tárgy: Települési kisebbségi                                                                            önkormányzati választás kitűzése

Medgyesbodzás Község Helyi Választási Bizottságának

1/2010.(VIII.09.) HVB határozata 

Medgyesbodzás Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 115/I.§ (6) a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, hatáskörében eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásának napjára , 2010. október 3.napjára( vasárnapra)  Medgyesbodzás településen a

román kisebbségi önkormányzati képviselőkválasztását kitűzi. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Békés Megyei Választási Bizottsághoz címzett ( 5600 Békéscsaba Derkovits sor 2.) címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. augusztus 11-én 16.00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz( 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.).

INDOKOLÁS 

 

A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV törvény 3.§ (1) bekezdése illetve 5.§ -a szerint a települési kisebbségi képviselők választását négyévente, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napján kell megtartani.

A választást akkor kell kitűzni, ha a településen a kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30-at. 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény ( továbbiakban Ve.)  115./I.§ (6) a) pontja értelmében a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását a helyi választási bizottság tűzi ki.

A Helyi Választási Bizottság megállapította , hogy a román kisebbségi választói jegyzéken szereplők száma 38 fő , ezért a román települési kisebbségi önkormányzati képviselők választása kitűzésének  törvényi feltételei fennállnak. 

Fentiekre tekintettel a Helyi Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A Helyi Választási Bizottság a határozatát Medgyesbodzás község honlapján www.medgyesbodzas.hu oldalon, illetve Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teszi közzé. 

E határozat a Ve. 29/B. § (1)-(2) bekezdésein, 29/C § (5) bekezdésén, 115/C.§-án, 115/I.§ (6) a) pontján, valamint a  kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV törvény 3.§ (1) , illetve 5.§ -án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79.§ (1)-(2)  és 80.§ (1)-(2) és (4) bekezdésén alapul.

 

Medgyesbodzás, 2010. augusztus 9.

                                                                                    Dr. Laduver József

                                                                            Helyi Választási Bizottság Elnöke

Vissza


 

Medgyesbodzás Helyi Választási Iroda Vezetője

5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Tel: 68/425-000 Fax: 68/526-331

Ikt.sz:.41/2010.

HATÁROZAT
 

Medgyesbodzás településen, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 24.§ ( 2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján , figyelemmel ugyanezen törvény 4.§ c) pontjára, megállapítom, hogy a megválasztható helyi önkormányzati képviselők száma 6 fő.

 

A határozat ellen annak  közzétételétől számított két napon belül, a  Békés Megyei Területi Választási Iroda vezetőjéhez (5600 Békéscsaba Derkovits sor 2.) címzett , Medgyesbodzás Helyi Választási Irodánál benyújtott kifogással lehet fordulni.

 

INDOKOLÁS

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 24. §. (2) bek. alapján a választási iroda vezetője megállapítja és közzéteszi a megszerezhető mandátumok számát.

Az Övjt  3. §-a alapján a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

Medgyesbodzás község  2010. január 1-i lakosságszáma: 1.164 fő.

Az Övjt  4. §. alapján a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település egyéni listás választási rendszerben egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig 6 fő.

 

A határozat Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38) hirdetőtábláján , valamint Medgyesbodzás Önkormányzatának  honlapján (www.medgyesbodzas.hu) került közzétételre 2010. július 13-án .

 

Határozatom az Övjt 4.§ c), 24.§ (2) bekezdésén alapul.

 

A jogorvoslatot a választási eljárásról szóló 1997. évi C törvény 102 § (3) bekezdés alapján biztosítottam.

 

Medgyesbodzás, 2010. július 13.

 

                                                                                              dr. Sódar Mária sk.

                                                                                                     HVI vezető

Vissza

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu

A honlapról letölthető dokumentumok megte-kintéséhez Adobe Reader programot javasoljuk, melyet innen tölthet le: