Főoldal

Településünk

Közigazgatás

Román Kisebbségi Önkormányzat

Intézmények

Hasznos információk

Hírek

HIRDETMÉNY !

Nyomtatható változat. 

A Medgyesbodzás Széchenyi u. 41. sz alatti óvodába nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének ideje a 2013/2014. nevelési évre :

2013. május 7. (kedd) 8-16 óra

2013. május 8. (szerda) 8-16 óra

 

Helye: 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Községi Önkormányzat épülete- Tanácskozó terem.

 

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a beiratkozásra vigyék magukkal az alábbi okmányokat:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót ( személyi igazolvány vagy útlevél) , és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

-a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

 

Tudnivalók a beiratkozásról

 

 • Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
 • Az óvodába a gyermek – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben ( Nektv) foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
 • A gyermek - ha a törvény másképp nem rendelkezik - abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
 • A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
 • Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
 • Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében ( Medgyesbodzás közigazgatási területe) található.
 • Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. (Nkt. 49. §(4)bek.)
 • A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az e hirdetményben meghatározott időpontban.
 • A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
 • Ha az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét a szülő az e hirdetményben megjelölt időpontban nem íratja be, az óvoda vezetője értesíti a jegyzőt, aki a szabálysértés miatt eljárást kezdeményez.
 • Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
 • Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemre vonatkozó döntést - legkésőbb 2013. május 27-ig - közli a szülővel.
 • Az óvoda vezetőjének az óvodai felvétellel kapcsolatos határozata ellen - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással – fellebbezési kérelmet lehet benyújtani Medgyesbodzás község Jegyzőjhez ( 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.)

 

Medgyesbodzás, 2013. április 2.

dr. Sódar Mária

aljegyző     

 

Vissza

 

A honlappal kapcsolatos észrevételeit E-mail-ban jelezze! admin@medgyesbodzas.hu

A honlapról letölthető dokumentumok megte-kintéséhez Adobe Reader programot javasoljuk, melyet innen tölthet le: